ប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗសំរាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់រហូតដល់ 0.8

Updated: Dec 11, 2021

ចូលរួមលេងជាមួយកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ថ្មី និងរីករាយជាមួយប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗគ្មានដែនកំណត់សំរាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ ក្លឹប W Grand ច្រើនជាង 0.8%។ គ្មានកំណត់ និងគ្មានការភ្នាល់វិលជុំ!


 Gaming animation of futuristic aircraft

ម្មវិធីផ្តល់ជូន៖


  1. ការសងអប្បបរមាគឺ USD1 (ឬរូបិយវត្ថុដែលមានតំលៃស្មើ) មិនមានកំនត់។

  2. មិនចាំបាច់ធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ អាចដកប្រាក់ភ្លាមៗ។


ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖


  1. សមាជិកមានគណនីនៅដំនើរការទាំងអស់ នឹងទទួលបាន 0.25%, 0.3%, 0.7% or 0.8% ប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗសំរាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ ដោយអាស្រ័យលើកម្រិតរបស់សមាជិកនីមួយៗ។ សមាជិកត្រូវចុចទាមទារដើម្បីទទួលបានសាច់ប្រាក់បង្វិលប្រាក់ភ្លាមៗនេះ។


សាច់ប្រាក់ត្រលប់ភ្លាមៗនៃកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ ត្រូវបានទូទាត់ទៅតាមចំនួនភ្នាល់សរុបរបស់សមាជិកម្នាក់ៗ នៅក្នុងកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ មួយថ្ងៃពេញ (សំរាប់ក្លឹប W តែប៉ុណ្ណោះ)។ Live Casino Hold'em, Blackjack, និង RNG នឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីនេះទេ។


  1. ប្រសិនលោកអ្នក ភ្លេចទាមទារកម្មវិធីនេះ លោកអ្នកអាចចុចលើ ជំនួយផ្ទាល់ ដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសេវាបំរើអតិថិជនរបស់យើង។ ពេលវេលាមានកំណត់ ក្នុងការទាមទារម្តងទៀត គឺក្នុងកំឡុង72ម៉ោង (គណនាទៅតាមការទូទាត់ដែលត្រូវបានបញ្ចប់)។

  2. កម្មវិធីនេះមិនអាចបូកជាមួយគ្រប់កម្មវិធីប្រាក់បន្ថែមនោះទេ។

  3. សាច់ប្រាក់ត្រលប់ភ្លាមៗនេះផ្តល់ជូនសំរាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះ។

  4. រាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីរបស់ W88 ត្រូវបានអនុវត្ត។